Tag: ฟอนต์

ขอสนับสนุนบุญฟอนต์

วันที่: 17 March 2014

ฝรั่งเรียก Donate แต่ในไทยพอเรียกบริจาคแล้วผมว่าคำไม่ค่อยตรงแฮะ คนไทยใช้คำว่าบริจาคแล้วตัวเองมักจะอยู่สูงส่งกว่า อีกฝ่ายจะอยู่ต่ำกว่า ผมเลยใช้ว่า ขอสนับสนุน ละกัน ถือเป็นการแสดงความนับถือในรูปแบบหนึ่ง