เว็บไซต์ DK Curtain

งานฟรีแลนซ์ ปี 2010

เว็บไซต์ Blognone

ทำในนาม TiGER iDEA ปี 2010

เว็บไซต์มูลนิธิโครงการตำรา

ทำร่วมกับ VaivaiSoft ปี 2009

เว็บไซต์ TheCoach

โลโก้และเว็บไซต์ งานฟรีแลนซ์ ปี 2012

เว็บไซต์ Thumbsup

งานฟรีแลนซ์ ปี 2012

เว็บไซต์ Vijitt Resort

งานฟรีแลนซ์ ปี 2010