JoJho คนทำเว็บนอกคอก

• เป็นคนทำเว็บที่เข้าใจ SEO
• ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ
• ไม่มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรม
• เน้นสร้างเว็บโดยคำนึงถึงลูกค้าของลูกค้า
• กันเองซื่อสัตย์จริงใจ