อีสานเดฟ

นครินทร์ ม่วงอ่อน เจ้าของเว็บไซต์ esandev.com และ getcodeigniter.com ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม กำลังศึกษาปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ